Privacybeleid

Deze Sites, www.scottex.be eigendom van, beheerd en onderhouden door KIMBERLY-CLARK CORPORATION met als maatschappelijke zetel World Headquarters, P.O. Box 619100, Dallas, Texas 75261–9100, licht toe hoe wij en al onze internationale filialen en dochterondernemingen (“Kimberly-Clark”, “ons”, “wij”), persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze eventueel gebruiken, welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Persoonsgegevens behelzen informatie over een levende persoon die de privacy van die persoon betreft en hem/haar identificeert, hetzij op zichzelf, hetzij samen met andere informatie die wij bezitten of die we waarschijnlijk in de toekomst zullen bezitten.

Voordat u ons enige persoonsgegevens verstrekt of op andere wijze op onze site rondkijkt, dient u deze privacyverklaring helemaal door te lezen om er zeker van te zijn dat u zich kunt verenigen met onze privacypraktijken.

Let op: op deze site kunnen koppelingen staan naar andere websites van derden. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de privacypraktijken en beveiliging van de informatie die wij verzamelen. Het verdient aanbeveling om het beleid voor privacy en beveiliging en daarmee verband houdende procedures van alle andere websites die u bezoekt na te gaan.

1. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens

Wij verkrijgen persoonsgegevens over u zowel via het internet als daarbuiten. We verzamelen persoonsgegevens als u:

- onze website bezoekt

- contact opneemt met onze klantendiensten of ons op een andere manier om informatie verzoekt

- een bezoek brengt aan de winkels die wij bezitten

- zich aanmeldt voor onze beloningsprogramma's

- met ons communiceert via websites voor sociale netwerken, apps van derden of vergelijkbare technologieën

We kunnen ook informatie over u verzamelen uit bronnen van derden, bijvoorbeeld als u andere door ons beheerde websites gebruikt en van gerelateerde derden zoals (onder)aannemers.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we

We kunnen de volgende persoonsgegevens over u verwerken voor de in onderstaande paragraaf 3 genoemde doeleinden:

- uw volledige naam

- uw contactinformatie (bijvoorbeeld uw telefoonnummer, e-mailadres, woonadres)

- uw Internet Protocol (IP)-adres

- uw geboortedatum

- openbaar toegankelijke informatie zoals gebruiker-gegenereerde inhoud, berichten op sociale media, gebruikersnaam of identiteitsgegevens voor sociale media, of uw profielfoto op sociale media

- overzicht van transacties (dwz een overzicht van uw bestellingen of productaanvragen); en

- ID van uw apparaat (bureaublad, tablet of mobiele telefoon)

We kunnen ook de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons heeft verstrekt koppelen aan andere informatie over u die we van derden hebben verkregen (zoals sociale medianetwerken en gegevensmakelaars). Dit kan ook demografische gegevens omvatten evenals uw interacties op sociale media, voorkeuren, koopgedrag, interesses, geografische locatie en leeftijd of leeftijdsgroep. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om op u afgestemde en voor u meer relevante advertenties te laten zien, om u persoonlijke marketingberichten door te geven en om beter inzicht te krijgen in ons klantenbestand en de effectiviteit van onze marketingcampagnes.

3. De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

We kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

- om u door u bestelde informatie, producten en diensten te verschaffen

- om klantondersteuning te geven

- om op u afgestemde en voor u meer relevante advertenties te laten zien

- om u persoonlijke marketingberichten door te geven

- om berichten door te geven over veranderingen betreffende uw diensten en u informatie te verschaffen met betrekking tot vergelijkbare goederen en diensten die u wellicht interessant vindt.

- om marktanalyse uit te voeren waarmee we trends kunnen beoordelen evenals de effectiviteit van onze reclame- en marketingcampagnes;

- om onze sites bij te houden en onze producten en diensten te verbeteren

- om fraude te ontdekken en te voorkomen

- om de toepasselijke wetten en voorschriften te kennen en na te leven.

De wetgeving betreffende gegevensbescherming schrijft voor dat we een wettige reden hebben alvorens persoonsgegevens over u te verwerken. De rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken voor de bovengenoemde doeleinden zijn over het algemeen:

- u hebt uw toestemming gegeven

- het is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te beslissen om wel of niet een overeenkomst met u aan te gaan

- de verwerking is nodig zodat we wettelijke of regelgevende verplichtingen kunnen nakomen; en/of

- de verwerking is in ons legitieme belang als bedrijf voor persoonlijke verzorging.

4. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door

In bepaalde omstandigheden kunnen we informatie over u aan derden doorgeven waaronder in de volgende situaties:

- uw informatie doorgeven aan partnerbedrijven

We kunnen u om toestemming vragen om uw informatie door te geven aan zorgvuldig geselecteerde externe bedrijven als we denken dat u belangstelling heeft voor hun producten of diensten en alleen aan bedrijven die wij vertrouwen en die onze interne controles hebben doorstaan, voor het voortdurend beveiligen van uw informatie. U kunt zich op elk moment “terugtrekken” uit aanbiedingen en programma's van partners door uw gebruikersprofiel bij te werken, contact met ons op te nemen of te bellen naar 0800 19064 of door het invullen van het online-formulier: [www.scottex.be/nl-be/neem-contact op]. Het is onze partners niet toegestaan uw contactinformatie te gebruiken voor andere doeleinden dan het voorleggen van relevante aanbiedingen en programma's en zij zijn verplicht uw contactinformatie vertrouwelijk te houden.

- Uw informatie doorgeven aan dienstenleveranciers

We kunnen zo nodig informatie doorgeven aan bedrijven of personen die ons diensten verlenen. Deze diensten kunnen onder andere bestaan uit ons helpen bij het verschaffen van door u aangevraagde diensten, het opzetten of onderhouden van onze gegevensbestanden, het onderzoeken en analyseren van de mensen die producten, diensten of informatie bij ons aanvragen, het voorbereiden en rondzenden van berichten, of het beantwoorden van vragen.

- Wetshandhaving en juridische procedures

We kunnen aangifte doen bij wetshandhavingsinstanties als wij redelijkerwijs denken dat er activiteiten plaatsvinden die onwettig zijn, of waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze behulpzaam kunnen zijn bij een wetshandhavingsonderzoek naar onwettige activiteiten (waaronder, met name, als we een gerechtvaardigd, redelijk en wettig verzoek krijgen van een wetshandhavings- of regelgevende instantie). Bovendien kunnen wij uw informatie vrijgeven aan wetshandhavingsinstanties als we, naar ons eigen oordeel, vaststellen dat u ons beleid hebt geschonden, of dat het vrijgeven van uw informatie de rechten, de eigendom of de veiligheid van Kimberly-Clark, of iemand anders, kan beschermen.

- Uw informatie doorgeven als de wet dit toelaat

We kunnen uw informatie doorgeven aan anderen als de wet dit voorschrijft of toelaat. Dit kan onder andere omvatten het doorgeven van uw informatie aan overheidsinstanties of derden als reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel, of een andere juridische procedure, of als wij het nodig achten onze wettelijke rechten uit te oefenen en/of de eigendommen of de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen (dit omvat onder andere het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en het verminderen van kredietrisico), ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen die tegen ons zijn ingebracht, of ons te verweren tegen mogelijke rechtsvorderingen waarvan we denken, naar ons eigen oordeel, dat deze tegen ons ingebracht zouden kunnen worden.

- Blogs, berichten plaatsen op het internet en aanbevelingen

We kunnen besluiten om toe te staan dat gebruikers commentaar, berichten, aanbevelingen of andere informatie mogen doorgeven. Als u ervoor kiest dergelijke informatie aan ons te verstrekken, kan de door u verstrekte informatie algemeen beschikbaar zijn voor het publiek. Informatie die u op dat gebied verstrekt kan door anderen die er toegang toe hebben worden gelezen, verzameld en gebruikt.

- Zakelijke transactie

In geval dat wij, of een deel van onze activa, worden overgenomen, of wij ondernemen de overname van een bedrijf of activa of we beogen een overnameprocedure, kan het zijn dat uw informatie wordt overgebracht naar het overnemende bedrijf of de entiteit die overblijft na een dergelijk transactie.

- Adverteren op basis van interesse

Kimberly-Clark doet mee aan adverteren op basis van interesse (internetgedrag). Dat betekent dat een derde eventueel gebruik maakt van technologie, zoals een 'cookie' op uw browser, of een webbaken, om u op onze website te kunnen identificeren zodat zij op uw interesses toegesneden advertenties kunnen presenteren. U kunt dan op onze website advertenties zien die gebaseerd zijn op uw manier van browsen of winkelen, of u ziet advertenties voor producten van Kimberly-Clark op andere websites op basis van uw browse-gedrag op allerlei websites. Kimberly-Clark neemt vrijwillig deel aan het zelf-regulerende programma van de Digital Advertising Alliance. Als onderdeel van dit zelf-regulerende programma, steunt Kimberly-Clark het inzetten van het pictogram Advertising Option [advertentieoptie] (“Ad Choices [advertentiekeuzes]”) samen met Evidon. Voor informatie over hoe u zich kunt terugtrekken uit advertenties op basis van interesse, kunt u onze ‘Cookie-verklaring’ lezen in paragraaf 12 hieronder.

- Andere derden;

We kunnen niet-persoonsgebonden gegevens doorgeven aan andere derden die hier nog niet genoemd zijn. Als we dit doen, kunnen we de informatie samenvoegen of de-identificeren zodat het niet waarschijnlijk is dat een derde de gegevens aan u, uw computer of apparaat koppelt. Samenvoeging houdt in dat we de niet-persoonsgebonden gegevens van vele mensen combineren zodat de gegevens niet zijn te herleiden tot een specifiek iemand. De-identificeren houdt in dat we proberen bepaalde stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen te verwijderen of te veranderen.

5. Uw privacy beheren door middel van uw gebruikersprofiel

We bieden u de mogelijkheid tot bepaalde controles en keuzes wat betreft onze wijze van verzamelen, gebruiken en doorgeven van uw persoonsgegevens. Door uw gebruikersprofiel te veranderen of contact met ons op te nemen volgens de beschrijving in deze Privacyverklaring kunt u het volgende doen: (1) u kunt uw registratie-account corrigeren, bijwerken en wissen; (2) u kunt uw keuzes voor abonnementen, nieuwsbrieven en aankondigingen wijzigen; (3) u kunt kiezen of u aanbiedingen en acties voor onze producten en diensten waarvan wij denken dat ze u interesseren wilt ontvangen; (4) u kunt kiezen of we uw contactinformatie doorgeven aan partners zodat zij u aanbiedingen en acties voor hun producten en diensten kunnen sturen; en (5) u kunt kiezen of u advertenties gebaseerd op uw interesses wilt ontvangen.

6. Kinderen

Kimberly-Clark zet zich in om de internetprivacy van kinderen te beschermen en het internet veilig te maken. We verstrekken geen producten en diensten aan kinderen, of verzamelen of vragen willens en wetens persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming van de ouders als de plaatselijk toepasselijke wetten deze toestemming verplichten (de leeftijd waarop toestemming is vereist verschilt van land tot land).

7. Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgebracht naar een land buiten het land waar zij oorspronkelijk zijn verstrekt en kunnen worden doorgegeven aan onze vertrouwde derden die zich bevinden in een rechtsgebied buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en het VK dat geen wetten heeft voor gegevensbescherming of wetten die minder streng zijn vergeleken met de Europese. Wanneer we persoonsgegevens overbrengen naar buiten de EER of het VK, nemen we wettelijk vereiste stappen om te zorgen dat er adequate waarborgen bestaan ter bescherming van uw persoonsgegevens en om te zorgen dat deze op veilige wijze en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden gehanteerd. Als u zich binnen de EER of het VK bevindt, kunt u contact met ons opnemen voor een exemplaar van de waarborgen die we hebben ingesteld ter bescherming van uw persoonsgegevens en privacyrechten in deze omstandigheden.

8. Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor het verstrekken van de producten en diensten die u heeft aangevraagd, of voor andere essentiële doeleinden zoals het naleven van wettelijke verplichtingen, het beslechten van geschillen en het uitvoeren van onze overeenkomsten.

9. Uw rechten

Wetten voor gegevensbescherming geven mensen rechten met betrekking tot persoonsgegevens over hen die organisaties in hun bezit hebben. U kunt:

- een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;

- een verzoek indienen dat wij uw persoonsgegevens rectificeren, beperken of wissen; en

- als u besluit dat u geen commerciële e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u zich “terugtrekken” uit het ontvangen van dergelijke e-mails door te klikken op de koppeling “afmelden” onderaan alle commerciële e-mails.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie genoemd in paragraaf 10 hieronder. Let u erop dat verzoeken tot het uitoefenen van uw gegevensbeschermingsrechten van geval tot geval door Kimberly-Clark worden beoordeeld. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij niet wettelijk gehouden zijn uw verzoek in te willigen wegens de wetten in uw rechtsgebied of wegens de voorziene ontheffingen in de wetgeving betreffende gegevensbescherming.

10. Vragen en klachten

Mocht u vragen hebben over onze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via http://www.scottex.be/nl-be/neem-contact op, of bellen naar FREEPHONE 0800 19064 of door het invullen van het online-formulier: http://www.scottex.be/nl-be/neem-contact op

Als u nog steeds niet tevreden bent, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermende instantie; echter, alle klachten dienen in eerste instantie bij Kimberly-Clark naar voren gebracht te worden.

11. Wijzigingen in de Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring op elk moment veranderen of aanpassen door de herziene Privacyverklaring op onze site te plaatsen. Het verdient aanbeveling dat u onze Privacyverklaring doorneemt elke keer dat u informatie aan ons verstrekt of een bestelling plaatst.

12. Cookie-verklaring

Zoals vele bedrijven maakt Kimberly-Clark gebruik van “cookie”-technologie op onze site. Een cookie is informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer als u een bepaalde site bezoekt. Als u zich aanmeldt, vertelt het cookie ons of u daar al eerder bent geweest of dat u een nieuwe bezoeker bent en het stelt ons in staat er achter te komen via welke advertenties gebruikers naar onze site worden geleid. Het cookie helpt ons om te bepalen voor welke functies van de site u de meeste belangstelling heeft zodat we u meer kunnen bieden van wat u wilt. Als u dit verkiest, kunt u uw browser zo instellen dat deze cookies afwijst of u kunt handmatig individuele of alle cookies in uw computer verwijderen via de aanwijzingen van het hulpbestand van uw browser. Als u de cookies echter zodanig instelt dat uw internetbrowser ze niet kan ontvangen, kan het moeilijk zijn om toegang te krijgen tot sommige pagina's en bepaalde functies op deze site.

Let er op dat sommige webbrowsers en apparaten toestaan dat u er de voorkeur aan geeft om niet online te worden “gevolgd”. Op dit moment gaan wij niet in op deze verzoeken en brengen we geen veranderingen aan in uw ervaring op basis van het wel of niet uitzenden van een dergelijk signaal .

We maken op onze site ook gebruik van webbakens voor het verzamelen van bepaalde gegevens. Een webbaken is een elektronisch bestand op een websitepagina dat ons in staat stelt gebruikers die deze pagina hebben bezocht te tellen en te herkennen. Een webbaken kan onder andere worden gebruikt in HTML-geformatteerde e-mails ter bepaling van reacties op onze berichten en voor het meten van hun effectiviteit – bijvoorbeeld als u een e-mail van ons krijgt en klikt op een koppeling in die e-mail om naar onze site te gaan. In het algemeen kunt u webbakens in e-mail vermijden door HTML-weergave uit te schakelen en alleen het tekstgedeelte van uw e-mail weer te geven.

Als u op onze site komt, leggen we uw IP-adres van het door u gebruikte apparaat - zoals een pc of een mobiel apparaat - vast en slaan dit op, evenals uw aanmeldinformatie, soort en versie van uw browser, besturingssysteem en platform en alle invoegtoepassingen die u gebruikt.

U kunt er ook voor kiezen om door Kimberly-Clark aangeboden mobiele toepassingen te downloaden. Als u onze mobiele toepassingen gebruikt, kan de mobiele toepassing automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals het soort mobiele apparaat dat u gebruikt, de tijdelijke of persistente unieke apparaatidentificatoren (die soms UDID worden genoemd) en informatie over de manier waarop u de toepassingen gebruikt. De mobiele toepassing kan ook bepaalde informatie verzamelen die u vrijwillig verstrekt, zoals productinformatie als u een streepjescode scant en informatie over transacties, zoals wanneer u iets koopt of reageert op een aanbieding. Onze mobiele toepassingen kunnen gedetailleerde informatie verzamelen over de locatie van uw apparaat, bijvoorbeeld als u op zoek bent naar een winkel. Echter, u dient eerst via uw apparaat toestemming te geven voordat de toepassing dergelijke informatie over locaties verkrijgt van technologieën zoals GPS, Wi-Fi, of de nabijheid van een GSM-mast. Mobiele dienstverleners kunnen specifieke informatie over het apparaat verzamelen, zoals een unieke identificator voor apparaten, als u gebruik maakt van onze site of onze mobiele toepassingen.

Cookie-instellingen